Condiții de achiziție

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE

1. GENERALITAȚI

1.1 În acești termeni si condiții ("Condiții"), "Cumpărător" înseamnă societatea Uponor Group, care a emis un ordin de achiziție semnat de reprezentantul autorizat al acesteia ("Comanda"), iar "Furnizor" înseamnă entitatea căreia îi este adresată Comanda. Condițiile se vor aplica tuturor livrărilor de produse, materiale, lucrări sau servicii ("Bunuri") către Cumpărător. Acceptarea sau procesarea unei Comenzi de către Furnizor constituie un contract ("Contract").

1.2 Contractul este încheiat exclusiv în termenii și condițiile prevăzute în Comandă și în aceste Condiții. Oricare din termenii și condițiile generale ale Furnizorului sunt excluse în mod expres, dacă acest lucru este menționat la aprobarea Comenzii furnizorului, sau în altă parte, anexat la confirmarea comenzii sau postat pe orice site web.

2 . MODIFICAREA SAU ANULAREA COMENZII

2.1 Prin înștiințarea în scris a Furnizorului, nu mai târziu de 7 zile înainte de livrare, Cumparatorul poate modifica sau suplimenta în orice moment Comanda sau o poate anula. În cazul în care o astfel de modificare va conduce la o schimbare semnificativă de preț sau la modificarea datei de livrare, Furnizorul trebuie să notifice fără întârziere Cumpărătorul în scris cu privire la aceasta, să calculeze noul preț și noua dată de livrare, menținand nivelul inițial al costurilor și al profitabilității. Modificarea comenzii va intra în vigoare  în cazul în care cumpărătorul acceptă în scris noul preț și noua data de livrare în termen de zece (10) zile de la notificarea Furnizorului. Comanda modificată este supusă acestor Condiții .

2.2 În cazul în care Cumparatorul anulează livrarea, Cumparatorul, la primirea unei reclamații din partea Furnizorului , va trebui să plătească Furnizorului costurile directe, care în opinia Cumparatorului au fost o consecință previzibilă rezonabilă în caz de anulare , însă în nici un caz nu va plati mai mult decât prețul comenzii. Dacă Furnizorul nu reușește să depună o cerere în termen de treizeci de zile de la data notificării de anulare a Cumparatorului, Cumparatorul nu va avea nici o răspundere pe mai departe.

3. PREȚUL

Prețul Bunurilor va fi prețul stabilit în acordul specific scris între părți, sau dacă nu există, va fi stabilit în Comandă. Prețul va fi stabilit pentru toată durata contractului. Prețul va include TVA, dacă este cazul.

4. GARANȚIA

4.1 Furnizorul garantează că Bunurile sunt conforme în toate privințele cu orice descriere, mostre, desene, planuri și specificații prevăzute în Contract și trebuie să fie fără defecte de proiectare, de material și de manoperă. Bunurile trebuie să fie de o calitate satisfăcătoare și să se potrivească și să funcționeze conform scopului lor dedicat pentru o perioadă de doisprezece (12) ani de la livrarea produsului către clientul Cumpărătorului, fie de către Cumpărător sau direct de către Furnizor. Furnizorul garantează că nici Bunurile, nici utilizarea acestora de către Cumparator nu vor incalca niciun brevet, proiect patentat, marcă înregistrată, drept de autor sau alte drepturi protejate ("Dreptul terței parți").

4.2 Bunurile vor fi de asemenea considerate defecte dacă se deteriorează sau orice caracteristică li se schimbă, după ce riscul a apărut ("Deteriorarea") din alte motive decât uzura normală sau datorita eșecului Cumparatorului de a respecta instrucțiunile de depozitare emise de Furnizor pentru Cumpărător înainte de livrare. Această condiție nu se aplică dacă Deteriorarea se datorează unei terțe parți (altul decât subantreprenorul sau agentul Furnizorului) sau in caz de Forță Majoră.
4.3 Comanda livrată trebuie să includă toate instrucțiunile necesare pentru utilizare, întreținere și instalare. Furnizorul garantează că mărfurile sunt fabricate, ambalate și vândute în conformitate cu legile și reglementările administrative în vigoare. Furnizorul recunoaște că un Cumpărător  nu va permite sau tolera încălcarea niciunei legi interne, externe sau internaționale și a regulilor sau reglementărilor aplicabile; inclusiv orice legi, reguli sau reglementări privind angajații, ocuparea forței de muncă și protecția mediului. Furnizorul asigură și garantează că nu este implicat și că nu se va implica în niciun fel de practici neloiale de muncă, salarii și beneficii care încalcă legile sau reglementările din țara fabricantă sau țara de asamblare a Bunurilor sau care implică condiții de muncă nesigure și/sau nesănătoase, angajarea copiilor, munca nerecompensată, discriminarea pe bază de rasă, sex, naționalitate, religie sau alte condiții de muncă similare. Mai mult decât atât, Furnizorul declară și garantează că se va ghida după cele mai înalte standarde etice și morale în timp ce desfașoară afaceri cu Cumparatorul. Furnizorul se conformează și va continua să respecte toate legile, regulile, regulamentele și standardele, inclusiv cele referitoare la sănătate și problemele de mediu și în special la reglementarea Uniunii Europene privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), în desfășurarea activității sale și fabricarea și asamblarea Bunurilor.

5. AMBALAREA

Bunurile vor fi ambalate în mod corespunzător, asigurate, marcate (și în conformitate cu instrucțiunile Cumpărătorului în cazul în care acestea sunt emise) și expediate către Furnizor pe cheltuiala acestuia, astfel încât să ajungă în stare bună și nedeteriorate la momentul și în locul de livrare specificat în contract. Ambalajul și materialele de ambalare sunt incluse în preț. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Comandă, Cumparatorul nu va avea nici o obligație să returneze ambalajele sau materialele de ambalat.

6. LIVRAREA

6.1 Timpul este esențial pentru toate livrările din cadrul Contractului. Cu excepția cazului în care se convine altfel, momentul livrării este de 30 de zile de la data încheierii contractului, iar condițiile de livrare sunt DDP, la locația Cumparatorului (Incoterms 2010). Furnizorul va informa imediat Cumpărătorul cu privire la orice posibilă întârziere și o nouă data de livrare.

6.2 În cazul în care livrarea sau o parte din aceasta este întârziată, Cumpărătorul va avea dreptul de a rezilia contractul și de a anula Comanda, total sau parțial. În cazul în care Furnizorul este în întârziere, Cumpărătorul are întotdeauna dreptul de a achiziționa cele mai apropiate mărfuri echivalente din altă parte și Furnizorul va compensa Cumpărătorului diferența dintre prețul din Contract și prețul bunurilor achiziționate din altă parte. Furnizorul va fi responsabil pentru costurile de returnare a Bunurilor. Cele menționate mai sus nu aduc atingere niciunui alt drept sau cale de atac a Cumpărătorului, iar Furnizorul va despăgubi Cumpărătorul pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a întârzierii.

În cazul în care Furnizorul este în întârziere, din alte motive decât cele de Forță Majoră sau din motive datorate Cumpărătorului, Furnizorul va plăti Cumpărătorului, la cerere, despăgubiri în valoare de doi (2) la sută din prețul mărfurilor pentru fiecare săptămână de întârziere începută, dar nu mai mult de douăzeci (20) la sută din prețul Bunurilor. Cumpărătorul are dreptul de a deduce suma pentru daune din factura Furnizorului. În plus față de daunele lichidate, Cumparatorul va avea dreptul la compensații integrale pentru daunele suferite ca urmare a întârzierii, precum și alte drepturi și/sau căile de atac disponibile în temeiul legilor în vigoare.

"Forță Majoră" înseamnă următoarele evenimente neprevăzute enumerate parțial mai jos, cu condiția ca fiecare astfel de eveniment să fie dincolo de controlul părții afectate și rezultă temporar sau definitiv în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale în conformitate cu prezentul Contract: incendii, inundații, război (declarat sau nedeclarat), embargouri, blocade, revolte, insurecții, restricții legale și acțiuni industriale ale terțelor părți.

7.CONTROLUL CALITĂȚII SI CODUL DE CONDUITĂ

7.1 Furnizorul va menține un sistem de control al calității acceptabil pentru Cumpărător. Având încredere într-un astfel de sistem, Cumpărătorul și-ar putea reduce pe viitor procedurile sale de inspecție și control. În orice situație, Cumpărătorul are dreptul, dar nu și obligația de a controla Bunurile. Furnizorul va fi de acord să păstreze inspecția autentificată și rezultatele testelor pentru o perioadă de zece (10) ani de la expirarea Contractului. La cerere, Furnizorul trebuie să specifice în scris țara de origine a Bunurilor.

7.2 Sub rezerva unei cereri motivate în prealabil a Cumpărătorului, Furnizorul va permite Cumpărătorului să intre în sediile sale sau ale subantreprenorilor acestuia, pentru a se asigura de conformitatea cu prevederile Contractului.

7.3 Furnizorul declară și garantează că nu este implicat și că nu se va angaja în orice practici de muncă neloiale, nesigure sau nesănătoase, cum ar fi angajarea copiilor, munca nerecompensată, discriminarea pe bază de rasă, sex, naționalitate, religie sau alte condiții de muncă similare. Mai mult decât atât, Furnizorul declară și garantează că va respecta cele mai înalte standarde morale și de integritate, în timp ce își va desfășura afacerile cu Cumpărătorul și că este în conformitate și că va continua să respecte toate legile, regulamentele și standardele, inclusiv cele legate de ocuparea forței de muncă, sănătate, siguranță și protecția mediului, nelimitându-se doar la acestea.

8 . RESPINGEREA  LIVRĂRII

8.1 În eventualitatea în care Cumpărătorul stabilește că Bunurile nu sunt în conformitate cu Contractul sau sunt deteriorate, Cumparatorul va avea dreptul să refuze Bunurile, total sau parțial, indiferent dacă Bunurile au fost sau nu plătite. Astfel de Bunuri cu defecțiuni constituie o încălcare semnificativă a Contractului, care dă dreptul Cumpărătorului să rezilieze Contractul, fără a afecta orice alt drept sau clauză a Cumpărătorului sub acest Contract sau lege. Cumpărătorul poate, dar nu are nici o obligație, să ofere Furnizorului posibilitatea amiabilă de a înlocui Bunurile deteriorate la costurile și pe cheltuiala exclusivă a Furnizorului. Toate costurile de depozitare și alte cheltuieli legate de Bunurile deteriorate vor fi onorate exclusiv de Furnizor. În orice moment, riscurile ca Bunurile să fie deteriorate vor fi asumate întotdeauna Furnizor. De asemenea, Cumpărătorul va avea dreptul să achiziționeze cele mai apropiate mărfuri echivalente din altă parte, la costurile și pe cheltuiala exclusivă a furnizorului. La cerere, Furnizorul va returna cu promptitudine orice plăți efectuate pentru mărfurile defecte prevăzute în contract, fără nici o reținere sau orice fel de compensare.

9. RISC ȘI PROPRIETATE

9.1 Titlul Bunurilor și riscul de pierdere va trece la Cumparator după livrare.

10. PLATA

10.1 Termenul de plată este de șaizeci (60) de zile de la (a) ultima livrare completă a Bunurilor în conformitate cu prevederile Contractului, sau (b) de la data primirii facturii de către Cumpărător. Dacă nu s-a convenit altfel, factura devine plătibilă numai după ce întreaga livrare a avut loc. În cazul în care livrarea nu este în conformitate cu Contractul, Cumpărătorul are dreptul să amâne plata până când Furnizorul a rezolvat complet chestiunea și s-a ajuns în final la o înțelegere.

11. MATERII PRIME ȘI UNELTE

11.1 În cazul în care Cumpărătorul pune la dispoziția Furnizorului orice fel de unelte, scule, materiale, desene, specificații tehnice și alte echipamente sau informații ("Materiale") pentru a fi utilizate exclusiv de către Furnizor pentru finalizarea Contractului, aceste materiale vor rămâne întotdeauna proprietatea Cumpărătorului și vor fi returnate la cerere, în stare bună, uzura normala fiind acceptată. Materialele trebuie să fie în responsabilitatea Furnizorului și vor fi asigurate de către Furnizor pe cheltuiala proprie împotriva riscului de pierdere, furt sau deteriorare până când vor fi înapoiate Cumpărătorului. Furnizorul trebuie să se asigure că materialele sunt adecvate pentru scopul propus. Cumpărătorul direcționează utilizarea, manipularea sau distrugerea surplusului și a deșeurilor de materiale.

12. DESPĂGUBIRI

12.1 Furnizorul îl va apăra, despăgubi și îl va ține departe pe Cumparator si pe colaboratorii săi de toate reclamațiile, răspunderile, daunele (inclusiv daune indirecte, de consecință, speciale, punitive sau exemplare), pierderile, costurile și cheltuielile (inclusiv cheltuieli de judecată) pretinse, suportate, plătite, făcute împotriva Cumparatorului sau a colaboratorilor săi, ca urmare sau în legătură cu (I), fabricarea sau vânzarea mărfurilor, (II) încălcarea condițiilor de garanție sau ale Contractului, (III) neglijență sau încălcarea intenționată a condițiilor, (IV) răspunderea pentru produse (inclusiv răspunderea care rezultă din vătămare corporală sau deces sau orice daune materiale cauzate de Bunuri) sau răspunderea pentru mediul înconjurător, sau (V) încălcarea Drepturilor Terței Parți.

12.2 Furnizorul va menține pe cheltuiala sa o asigurare de răspundere suficientă pentru a rezolva orice reclamație sau răspundere ce rezultă din fabricația, vânzarea sau livrarea produselor sau a prezentului Contract.

13. REZILIERE ANTICIPATĂ

13.1 Cumpărătorul poate, dupa notificarea prealabilă scrisă a Furnizorului, rezilia total sau parțial Contractul fără motiv. O astfel de reziliere va fi în vigoare la data menționată în notificare.

14. CONFIDENȚIALITATEA

14.1 Furnizorul se obligă să păstreze secretul tuturor informațiilor confidențiale și secretele comerciale dezvăluite de către Cumpărător, precum și prețul plătit de Cumpărător pentru Bunuri și să nu utilizeze aceste informații în oricare alt scop decât pentru finalizarea Contractului. Prezentul angajament va fi valabil și după încetarea Contractului.

15. DIVERSE

15.1 Renunțarea Cumparatorului la oricare din dispozițiile Contractului cu Furnizorul nu va fi considerată ca o renunțare ulterioară la orice prevedere ale aceleiași sau ale unei alte dispoziții. Dacă orice prevedere a Contractului este socotită a fi invalidă sau inaplicabilă, valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu va fi afectată. Furnizorul nu va cesiona, transfera sau subcontracta Contractul fără acordul prealabil scris al Cumparatorului.

16. LEGEA DE GUVERNARE ȘI DISPUTELE

16.1 Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile țării în care Cumpărătorul are sediul social de desfășurare a afacerilor. Oricare din disputele create sau în legătură cu Contractul vor fi rezolvate în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj al Camerei de Comerț Internaționale, de către unul sau mai mulți arbitri numiți în conformitate cu regulamentul respectiv. Arbitrajul va avea loc în limba engleză, în orașul în care Cumpărătorul are sediul său social de afaceri.

Inchis